خانه / آموزش سئو SEO / تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی
توصیه‌های جان مولر و دنی سالیوان در خصوص تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی سایت
توصیه‌های جان مولر و دنی سالیوان در خصوص تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی سایت
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (9 رای, میانگین: 9,00 از 5)
Loading...

تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی

توصیه‌های جان مولر و دنی سالیوان در خصوص تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی سایت

نحوه تولید محتوا در صفحات دسته بندی

صفحـات دسـته بندی پتانسـیل خوبـی دارنـد تـا از طریـق جسـت وجوهای ارگانیـک در نتایـج نمایـش داده شـوند. ایـن صفحـات نـه آنقـدر گسـترده هسـتند کـه نتواننـد بـا صفحـات دیگـر رقابـت کننـد و نـه آنقـدر خاص که فقط برای یک کلمه کلیدی جست وجو شوند.

صفحــه دســته بندی بــدون محتــوا، چیــز زیــادی بــرای ارائــه بــه Google نــدارد؛ چــون فقــط لیســت لینــک مقـالات و محصـولات دیگـر را در خـود جـای داده اسـت. بنابرایـن، بعیـد اسـت کـه یـک صفحـه دسـته بندی بدون محتوا بتواند در نتایج به جایگاه خوبی دست پیدا کند!

جــان مولــر دربــاره محتــوای صفحــات کتگــوری توضیــح می دهــد: «وقتــی در صفحــات دســته بندی ســایت های فروشــگاهی، هیــچ محتوایــی به غیــر از محصــول وجــود نــدارد، رتبه بنــدی آن صفحــه برای ما (گوگل) سخت می شود.»

اضافه کــردن توضیحــات در ایــن صفحــات بایــد بــرای بهبــود تجربــه کاربــری، افزایــش رضایــت کاربــر و تکمیل قیف فروش بازایابی باشد، نه فقط سئوی صفحات دسته بندی.

جان مولر درباره طول تولید محتوا برای صفحات دسـته بندی چه می گوید؟

در ســایت searchenginejournal مطلبــی منتشــر شــده اســت کــه فــردی بــه نــام «کمــال آلازوف» از جـان مولـر دربـاره حداقـل تعـداد کلمـات محتـوای صفحـات دسـته بندی محصـولات پرسـیده اسـت کـه آیا محتوایی در حدود ۳۰۰ کلمه برای این صفحه مناسـب اسـت یا خیر؟

جــان مولــر: «مــا هیــچ محدودیتــی بــرای تعــداد کلمــات محتــوای صفحــات کتگــوری نداریــم. مــن نمی خواهــم پاســخ بلــه یــا نــه بــه ایــن ســوال بدهــم. مــن فکــر می کنــم بایــد اطلاعاتــی در صفحــات دسـته بندی وجود داشـته باشد تا بفهمیم موضوع صفحه درباره چیست.»

اگـر نـام محصـولات لیست شـده در صفحـه دسـته بندی غیرتوصیفـی و عمومـی باشـد، گـوگل بـرای درک بیشـتر آن صفحه به محتوا نیاز دارد.

جــان مولــر مثــال می زنــد: «اگــر نــام محصــولات بــه انــدازه‌ای مشــخص اســت کــه موضــوع صفحــه را متوجــه شــویم ماننــد «کفــش مخصــوص دویــدن»، «کفــش دویــدن برنــد نایــک»، «کفــش دویــدن آدیـداس»؛ پـس واضـح اسـت کـه ایـن صفحـه متعلـق بـه لیسـتی از «کفش‌هـای مخصـوص دویـدن» اســت.» او دربــاره قــراردادن محتــوا در پاییــن یــا بــالای صفحــه توضیــح می دهــد کــه تفــاوت زیــادی بیــن آن ها وجود ندارد.

منبع: ایبوک راهنمای کامل مسیر سئوی صفحات دسته‌بندی سایت – تریبون

توصیه‌های دنی سالیوان درباره محتوای صفحات دسته‌بندی

دنی سالیوان (Danny Sullivan) در پاسخ به سوال «آیا وجود محتوا در صفحات دسته‌بندی محصول به رتبه کلی سایت کمک می‌کند یا نه؟» گفت: «شما می‌توانید هر کاری برای صفحات سایت خود انجام دهید؛ اما نکته مهم این است که حتماً از بهترین و باکیفیت‌ترین انواع محتوا استفاده کنید.» کارشناس گوگل ادامه داد: «ما همواره تاکید می‌کنیم که محتوای fresh و people-first را در صفحات خود داشته باشید و از درج محتوای تکراری و خودکار auto-generate پرهیز کنید.»

توصیه‌های جان مولر و دنی سالیوان در خصوص تولید محتوای سئوی صفحات دسته‌بندی سایت

بهتر است بدانید: استفاده از محتوا در صفحات دسته‌بندی همواره با چالش‌های مختلفی همراه است. این صفحات به دلیل ویژگی«Listing»، برای نمایش مجموعه‌ای از آیتم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و هدف آن‌ها دسترسی کاربر به لیست محصولات و محتواست.

محتوای طولانی در صفحات دسته‌بندی می‌تواند روی کلمه کلیدی هدف‌گذاری‌شده (keyword targeting) تاثیرگذار باشد و زمینه موضوعی آن را از Listing به هدف جستجو از نوع informational با کوئری‌های مختلف و مرتبط تغییر دهد. برای این منظور لازم است ابتدا رقبای خود را ارزیابی کنید و در صورت لزوم، از محتوای بسیار غنی و باکیفیت به جای یک متن طولانی در این صفحات استفاده کنید.

منبع: خبرنامه تریبون – شهریور 1402

📌 پیشنهاد: برای تولید محتوای صفحات محصول و کتگوری محصولات می‌توانید از پلتفرم‌ سفارش تولید محتوا تریبون کمک بگیرید و محتواهای سئوشده و با کیفیت برای محصولات خود تحویل بگیرید.

عالی بود(1)جالب نیست!(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + هشت =